logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
เกี่ยวกับกระทรวง >> วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ


 
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสงเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
3. บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และ
   
นันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
    สากล
5. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีศักยภาพ

 

    sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th