image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image
ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 พ.ย. 2553

นายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน         ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2553

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมกีฬามาโดยตลอด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กกท. ได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทีได้รับการรับรองจาก กกท. รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 174,460,850 บาท โดยเป็นการจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาต่างๆ 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย 1.เงินอุดหนุนกิจการทั่วไป 112,205,850 บาท 2.การส่งแข่งขันต่างประเทศ 12,310,000 บาท 3.การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 16,083,500 บาท โดยที่ประชุมได้อนุมัติให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และในส่วนของเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัด ในฐานะที่ กกท. เป็นองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกภาคส่วน ประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค โดยจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการกีฬาและการดำเนินกิจการให้แก่สมาคมกีฬาจังหวัด รวม 76 สมาคม ในวงเงิน 77,000,000 บาท โดยจะจัดสรรให้ตามระดับคะแนนที่สมาคมกีฬานั้นๆได้รับ

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย จากการที่คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งให้นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่ง โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดค่าจ้างและสัญญาจ้างผู้ว่าการ กกท. ซึ่ง มีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ทำความตกลงกับ นายกนกพันธุ์  จุลเกษม กำหนดอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมคือ 213,000 บาท

download adobe flash player
เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746