image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3     4  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image
รับสมัครลูกจ้างเอกชนดำเนินงาน สังกัดกองตรวจราชการ...

วันที่ 21 พ.ค. 2556
 
          กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครลูกจ้างเอกชนดำเนินการ 2 ตำแหน่ง ดังนี้
 
ตำแหน่ง : เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวง (สังกัดกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ลักษณะงาน :  จ้างเอกชนดำเนินการ (สัญญาจ้างรายปีงบประมาณ /เดือนตุลาคม-เดือนกันยายน)

รายละเอียด :

1.   รับหนังสือถึงผู้ตรวจราชการ ทั้งจากภายนอกและภายในกระทรวง
2.   ศึกษาวาระงาน ลำดับความสำคัญของหนังสือ และประสานงานกับเจ้าของเรื่อง
3.   ศึกษากลั่นกรองงาน ทำความคิดเห็น สรุปประเด็นรายละเอียดที่สำคัญเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
4.   รับนัดและจัดตารางเวลาสำหรับผู้ตรวจราชการกระทรวง
5.   ติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น การประชุม การสัมมนา
6.   จดบันทึกและสรุปรายงานการประชุมต่างๆ
7.   รายงานการปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือปลัดกระทรวงตามที่ได้รับมอบหมาย
8.   ร่างหนังสือโต้ตอบทางราชการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9.   โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ภายในและภายนอกสำนักงาน
10.  รับ - ส่ง เอกสาร จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
11.  อำนวยความสะดวกในการบริหารงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง
12.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :   กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาคารสถาบันการพลศึกษา (เดิม) เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. ใช้ภาษาอังกฤษได้
4. ใช้โปรแกรม MS Office ได้
5. สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

เงินเดือน :  เดือนละ 10,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร :  บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2556

วิธีการสมัคร :  สมัครด้วยตนเอง ที่กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาคารสถาบันการพลศึกษา (เดิม) เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2219 3720 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.30 น.
 
------------------------------------------
 
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ลักษณะงาน :   จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (สัญญาจ้างรายปีงบประมาณ /เดือนตุลาคม-เดือนกันยายน)
รายละเอียด :
1. งานสารบรรณ
    1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ ไม่น้อยกว่า 50 เรื่องต่อเดือน
    1.2 งานคัดแยกหนังสือและเสนอหนังสือ
    1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
    1.4 งานเก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการ
    1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
    1.6 นำแฟ้มเสนอผู้อำนวยการ เพื่อลงนามหรือสั่งการ
    1.7 งานสืบค้นเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบเรื่องเสนอพิจารณา
    1.8 งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
    1.9 งานรับ - ส่ง ตามสายงานบังคับบัญชา
2. งานเอกสารการพิมพ์
    2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ/คำสั่ง
    2.2 การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร
3. งานประชุม
    3.1 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
    3.2 การประสานการจัดสถานที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
    3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม
    3.4 การบันทึกการประชุม/และสรุปรายงานการประชุม
    3.5 การจัดส่งรายงานการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
4. งานพัสดุ
    4.1 งานประสานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
    4.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ
    4.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ
5. งานการเงิน
    5.1 จัดทำบันทึกเพื่อขอเบิกค่าเช่าบ้าน
    5.2 จัดทำบันทึกขอเบิกค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของกองตรวจราชการ
    5.3 จัดทำบันทึกเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
    5.4 จัดทำบันทึกเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
    5.5 จัดทำรายงานการใช้โทรศัพท์พื้นฐานและที่มีครอบครอง
    5.6 จัดทำบันทึกเพื่อขอเบิกค่าตอบแทนการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
    5.7 จัดทำบันทึกเพื่อขอเบิกค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. งานงบประมาณ
    6.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
    6.2 การจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
7. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกกอง/และกระทรวง
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :   กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาคารสถาบันการพลศึกษา (เดิม) เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐330
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. ใช้ภาษาอังกฤษได้
4. ใช้โปรแกรม MS Office ได้
เงินเดือน :  เดือนละ 10,000 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร :  บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2556
วิธีการสมัคร :   สมัครด้วยตนเอง ที่กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาคารสถาบันการพลศึกษา (เดิม) เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2219 3720 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.30 น.

***************************************
 

download adobe flash player
เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746