image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3     4  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน


 
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
รองนายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
  นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
  นายสหัส บัณฑิตกุล
  พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
  นายสุวิทย์ คุณกิตติ
  ินายชูศักดิ์ ศิรินิล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจักรภพ เพ็ญแข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมัคร สุนทรเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายนพดล ปัทมะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุธา ชันแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระชัย แสนแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายทรงศักดิ์ ทองศรี
  นายอนุรักษ์ จุรีมาศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายมั่น พัธโนทัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
  พันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุพล ฟองงาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศกร อรรณนพพร
  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางอุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายไชยา สะสมทรัพย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
download adobe flash player
เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746