logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
เกี่ยวกับกระทรวง >> โครงสร้างและผู้บริหารกระทรวง >> ชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร
รัฐมนตรี


 


นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
MRS. KOBKARN SURIYASAT WATTANAVRANGKUL

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Minister of Tourism and Sport)

วันเดือน ปีเกิด
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2503 จังหวัดกรุงเทพมหานครประวัติการศึกษา


2508-2520 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
2520 - 2522 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2522 - 2524 Wellesley College,
Massachusetts, USA.
2524-2527 Rhode Island School of Design,
B. (Architecture)
Rhode Island, USA
2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (“Director Certificate Program”)
2548 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (“The Role of Chairman Program”)
2549 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549 (ปรอ.19)/ (วปอ.49)
2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 5)
2553 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (EXCET 1)
2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4)
2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 2)
2556 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 2
2556 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
2557 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมประสบการณ์การทำงานและผลงานทางวิชาการ

31 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน
2547 - ส.ค. 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย
ตำแหน่งสำคัญในอดีต

ตำแหน่งทางสังคม (ด้านธุรกิจ)
1. นายกสมาคม
2. รองประธาน
3. กรรมการ
4. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
5. รองประธานคณะกรรมการพลังงาน
6. ประธานชมรมจรรยาบรรณ
7. กรรมการ
8. กรรมการ
9. กรรมการ
10. กรรมการ
: สมาคมไทย – ญี่ปุ่น
: หอการค้าไทย
: ธนาคารกสิกรไทย
: หอการค้าไทย
: หอการค้าไทย
: หอการค้าไทย
: มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
: คณะกรรมการร่วมสามสถาบัน (กกร.)
: สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
: สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ
ตำแหน่งทางสังคม (ด้านการศึกษา)
1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการ
3. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
: Harrow International School
ตำแหน่งทางสังคม (ด้านอื่นๆ)
1. ประธานคณะกรรมการ
2. กรรมการ
3. กรรมการ
4. อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร
5. กรรมการ
6. กรรมการ
7. กรรมการ
8. กรรมการ
9. กรรมการ
10. กรรมการ
11.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
: สตรีนักธุรกิจดีเด่นโลก ประเทศไทย
: มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
: โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
: มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ
: กีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
: มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
: มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
:คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
รางวัลดีเด่น
1. 1 ใน 13 นักธุรกิจสตรีชั้นนำระดับโลก The Leading Women Entrepreneurs of the World
(พฤษภาคม ปี 2547 : The Star Group)
2. นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2547
3. เปรียว อวอร์ด ซึ่งมอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ปี ๒๕๔๘
4. นักธุรกิจสตรีดีเด่น จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2550
จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 จัดโดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. สตรีไทยดีเด่นสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ปี ๒๕๕๕
7. The Women Who Make a Difference Awards 2012 โดยนิตยสาร Thailand Tatler
8. สตรีไทยเข้มแข็ง หอการค้าไทย ประจำปี 2555
9. บุคคลสัมมาชีพแห่งปี ๒๕๕๕ โดยมูลนิธิสัมมาชีพ

Tel. 0 2283 1500 Fax. 0 2356 0604

 
 


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th