logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 พ.ย. 2560
 
 
รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์
 
วุฒิการศึกษา  
รายละเอียดการจ้างงาน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขา
1 ตำแหน่ง
จ้างดำเนินงาน : จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านธุรการ
1. งานสารบรรณต่างๆ งานจัดเก็บหนังสือ ค้นหา และอื่นๆ
2. งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
3. งานมวลชนสัมพันธ์
4. งานบันทึก ข้อมูลทะเบียนรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
5. งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการและระบบเอกสาร ทั้งภายในและภายนอก
6. งานเวียนหนังสือ ติดต่อ ติดตามเรื่องและประสานงานราชการ
7. งานจัดเก็บหนังสือของห้องสมุด
8. ดำเนินงานด้านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในและภายนอก
9. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. จัดทำเอกสารและสรุปการประชุม
11. งานอัดสำเนา เอกสารต่างๆ
12. ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เวลาทำงาน : 08.30 - 17.30 น. (รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน)
อัตราจ้าง        : 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 
          ติดต่อสอบถาม/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ :  กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. โทร. 0 2356 0711 / 0 2356 0713 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. รับสมัครจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th