image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image
วันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบ 46 ปี

วันที่ 18 ต.ค. 2553

นาย ชุมพล   ศิลปอาชา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานในงานวันคล้ายวัน สถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 47พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา  บูชาพระภูมิ ชัยมงคล สักการะรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นักกีฬาผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา และพนักงานของ กกท.ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2553 รวมทั้ง มอบเกียรติบัตร เข็มวิริยะอุทิศแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี, 25 ปี และ 15 ปี ที่  อินดอร์ สเตเดี้ยม  สนามกีฬา หัวหมาก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 46  ก้าวสู่ปีที่ 47 ในวันอาทิตย์ที่ 17  ตุลาคม  2553 และ กกท. ได้จัดงานเนื่องในโอกาสดังกล่าวเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้ ซึ่งได้จัดงาน พิธีในภาคเช้า และภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร(CSR) โดยการทำความสะอาดบริเวณสนามกีฬาหัวหมาก   ภาย ใต้ Theme  “46 ปี การกีฬา  ร่วมพัฒนาบ้านเรา”    โดยงานพิธีในภาคเช้า  เริ่ม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นพิธีสักการะ    พระพุทธรูปประจำ กกท., พระพรหม , พระภูมิชัยมงคล   บริเวณศาลพระภูมิ  และสักการะรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ จากนั้นเวลา  08.20 น. เป็นพิธีสงฆ์ และในเวลา 10.00 น.เป็น พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่พนักงาน กกท. และผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา พร้อมทั้งมอบเข็มวิริยะอุทิศ เกียรติบัตรแก่พนักงาน กกท. ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี, 25 ปี และ 15 ปี สำหรับพนักงานที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

 

จากนั้น  เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร(CSR) ในภาคบ่าย  โดยการพัฒนาองค์กรด้วยการทำความสะอาดบริเวณสนามกีฬาหัวหมาก โดยผู้บริหาร  พนักงาน  และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จากทุกฝ่าย ใน    6  จุด  ได้แก่  1. บริเวณอาคารสำนักผู้ว่าการและสนามเทนนิส, 2.สนามหญ้า, ลานพลาซ่าส่วนหน้าและ สระน้ำ หน้า กกท., 3. บริเวณรอบอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก, 4. สนามฟุตบอล 1 และเวลโลโดม 5.บริเวณรอบๆและด้านในราชมังคลากีฬา สถาน อาคารที่พักนักกีฬา 200 และ 300 เตียง, และ 6. บริเวณรอบๆสนามยิงเป้าบิน  ภายใต้ Theme  “46 ปี การกีฬา  ร่วม พัฒนาบ้านเรา”  

 

สำหรับ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่พนักงาน กกท. และผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา พร้อมทั้งมอบเข็มวิริยะอุทิศ เกียรติบัตรแก่พนักงาน กกท. ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี, 25 ปี และ 15 ปี  มี พนักงานที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ดังนี้

 

ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก  ได้แก่  นายจตุรพร   นคร, ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นาง วรีวรรณ  พจนวรพงษ์  และนาง สาวจันทร  พิมพ์สกุล  ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ นายขนบ   รัตนจำนงค์, นาย ประชุม   บุญเทียม, นายคำนึง   อม รนรชัย และนายจักร   วงศ์ทองมาก  ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่   นายมานิต   วรรธนะสาน, นางดาวเรือง   รัชชะกิตติ, นายบุญชัย  จันทร์ฉายทอง, นายปนิก   อวิ รุทธการ,     นายประเสริฐ   ตัน มี, นายพสิษฐ์   บุญประเสริฐ, นายวัชระ   ขุนอภัย, นายสายันต์   กุฎาคาร, นายสุรพงษ์  กาญจนี, นางสาวนฤมล   เลิศสถบดี, นางปภาดา   จันทรรร์ ทองอิน, นางประชิด   สุภาภรณ์, นางรุ่งทิวา  รอดโพธิ์ทอง, นางสาวศิริพันธุ์   พันธุ์ ประเสริฐ และนางณัฐญาภรณ์   อังศุศิร์กานต์   ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ นายก้องภพ   โพธิสุวรรณ, นายเจริญชัย   สุวรรณศรี, นายวัชระ   คำเพ็ง, นายสุกิจ   พิทักษ์ เจริญ, นายสุวิทย์   เกิด บำรุง, นางปราณี  เสือใหญ่, นางโปรดปราน   สมานมิตร, นางภาสินี   พันธุมะ บำรุง, นางสุรางค์รัตน์   วาดี  และ นางอรพรรณ   คำเพ็ง

 

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานครบรอบ 30 ปี ได้แก่  นางนวรัตน์  โสมะนันทน์, นายคำนึง  อมรนรชัย นายสุรพงษ์  กาญจนี , นายสง่า จิ้มลิ้ม , นางสาวนภาพร  พยรรตาคม, นางสาวอัศรา  ยูนุช , นายสนอง  แก้วรัตนปัท มา , นางวรรณี  วิชุภากรณ์กุล , นายสมชาย  ชีพผาสุก, นายขจร  สืบนุกูล , นายสุชาติ  ใจป้ำ

 

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานครบรอบ 25 ปี ได้แก่ นายบุญทัน  ม่วงชื่น, นายสาทิศ  สีดอก บวบ,รอ.หญิงอุษณีย์  วงษาลังการ, นายธีระ  กิตติลักษมานนท์, นางสาวอรสิริ  ศิลปะ โสภณ, นายจิรศักดิ์  ส่งศิริ, นายพัฒชิระ  วรรณิสรณ์, นายธวัชชัย  พรหมรัตน์, นายสุ ธรรม  ธานีรัตน์, นายวิรัช  วิสุทธารมณ์, นายวิรัช  พาที, นายสมภพ    คำ ตุ้ยเชื้อ, นางปราณี  เสือ ใหญ่, นายเกียรติศักดิ์  อุ่น เสียม, นายศุภชัย  มั่นใจตน, ว่าที่ร้อยตรีคนที  เลรามัญนายมนตรี  อินทรสุนทร , นายธนวัฒน์  รัตน ธรรม, นางปรางกมล  เจริญศรี, นางพรทิพย์  เรืองฤทธิ์ , นายสมชาย  ฤทธิ์เดช, นายวงษ์  แต่งตั้ง

 

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานครบรอบ 15 ปี ได้แก่ นางรัชนี  โพธิเจริญ, นางสาวพัณณ์วลัย  โฉม ยงค์,   นางมงคล  ศรีสวัสดิ์, นางสาวอริสา  ม่วงน้อย , นางสาวผกากรอง  อุตสานนท์, นายเกื้อ  ชู ศรี, นายสิงห์สำอางค์  เบ้าช้างเผือก, นายพาณิชย์  สินสุข, ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  วา สนสิทธิ ,นายสัมพันธ์  พงษ์ทอง, นายสุรธี    สุทธิ โสภาพันธ์ , นายสงัด  ศิริพันธ์ , นางสาวเบญจมาส  ทองขจร, นายพรรณภพ  อุ่นเสียม, นายสมปอง  จันทรี, นางสาวทัศนีย์  ศรีไสว นายสมชาย  แสงอรุณ, นางรัชนีวรรณ บุญน้อม , นายพลธรรม  พลการ, นายนิติกร    โรจน วิภาต, นางสาวชลันดา  ชอบจิตร, นายวิบูญ  จำปาเงิน, นางสาวสายทอง  จิตต์สว่าง, นายวสันต์  กุหลาบบาโต,  นาง ภาวิณี  พลีสุดใจ, นางก ฤษฏาภัสสร์  อินไชยะ นางสาว พูลทรัพย์  หอมจันทร์ , นางนัยนา  พร ประดับ, นางสาวนฤภร  สุวรรณ จินดา, นายวิทยา  วิศรุตโสภณ,นายประภัสสร  เบญจานนท์, นายศุภโชค  รุ่งทรัพย์เพิ่มทวี, นางสาว รสสุคนธ์  ศิริเวช นางลิตา  ธัน ยไชยเดช  นายมนต์ชัย  ภูก๊ก นางสุดาพร  รัตนจำนงค์   นายศุภสัณห์   จันทร์ศรีเทพ, นายชัยวัฒน์  อรรถ อินทรีย์, นางศิริวรรณ  เชื้อศิริถาวร , นายศักดิชญ์  สุขสุภาพล , นายวัลลภ    สว่างพงษ์, นายวิทิต  มณีศาสตร์ , นายคำรณ  นวลผ่อง ,นายสุชาติ  วงษ์ เนียม ,นายธีระพงษ์  โคตะวงษ์ ,นายวินัย  เจริญทรัพย์, นายเสถียร  เลิศคาลี ,นายเกียรติ  ไชยยา   

 

รายชื่อพนักงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2553 ได้แก่  นาง สาวสุภาพร  ชูโตศรี, นายประทีป  พุทธกูล, นาย ธนาพันธ์  ม่วงช่วง, นางอรวรรณ  เทพทัย, นาง สาวนัยนา  หันมี, นายวรศักดิ์  ขันติ บัณฑิต,นาย นันทพล      ทองนิลพันธ์, นางสาวนฤมล  เลิศธัญญา, นาย ชินวัฒน์  คำหวาน, นายธนวัฒน์  รัตนธรรม, นายจิตติภูมิ  ศิริอินทร์,

 

รายชื่อผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2553 ได้แก่ นางสาวจิตติมา  สุริยะไชยากร, นายมาโนช  วิเศษสุนทร, นางสาวกรรณิกา  พันธุ์นุกูล, นางสาวณฐมน  ทรัพย์มหาไพบูลย์, นางปถมาภรณ์  หวังสาสุข,  นางสาวสิริลักษณ์  ทอง วิลัย, นายตระกูล  กาชัย, นางสาวพรรณี  ตะลาโส, นายสมเกียรติ  บุญเทียม, นางสาวจรรยา  เกษม กุลวัฒนา, นายสุวิทย์  สุข เลิศ.

 

ส่วนผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อการกีฬา  จำนวน  4  คน ได้แก่  ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์  ได้แก่  พันเอกโอสถ   ภาวิไล  และนางบุษบา    ยอด บางเตย ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ได้แก่  นายเอกชัย   เศวตสมภพ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์  ได้แก่   นายอนิรุทธ์  โปษะกฤษณะ

 

และมีนักกีฬาได้รับเครื่องราช อิสริยาภรณ์  จำนวน  282  คน  ได้แก่  ชั้น ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่        นายกีระติ  บัวลง, นายชัชวาล  ขาวละออ, นายดนัย  อุดมโชค, นายดาม  ศรีจันทร์, นายประเสริฐ  ผ่องผึ้ง,          นายพรชัย  เค้า แก้ว, นายเรวัตร  ผาบชมพู, นายศิริโรจน์  ดาราสุริยงค์, นายสนฉัตร  รติวัฒน์, นายสรรค์ชัย  รติวัฒน์, สิบเอกสราวุธ  อินเล็ก, นายสหรัฐ  อุ่นอำไพ, นางสาวกาญจนา  ยัญญะจันทร์, นางสาวชลนภัส               เปรม แหวว, นางสาวนงนุช  แสนราช, นางสาวบัวบาน  ผามั่ง, นางสาวบุตรี  เผือดผ่อง, นางสาวปรมาภรณ์             พงษ์เหล่าขำ, นางสาวปิยะพันธ์  ตั้งใจ, นางสาวศรีรัตน์  พงศาวกุล, นางสาวสมควร  อนนท์, นางสาวอรนุช    กล่อม ดี 

 

ชั้นจตุตถดิเรกคุ ณาภรณ์ ได้แก่  นายกีรเดช  อภิบาล รัตน์, นายเกรียงไกร  แก้วเมียน, นายเจียรณัฎฐ์               นา คะวิโรจน์, นายณราชัย  ชู เมืองกุศล, นายณัฐพล  นาคทอง, นายทรงพล  อนุกฤตยาวรรณ, นายเทพไชยา  อุ่นหนูนายธรรศกร  นาคพรหม, นายนาชา  ปั้นทอง, นายบุญศักดิ์  พล สนะ, นายพนมพร  เอี่ยมสะอาด นายพิพัฒน์    ว่อง ประเสริฐ, นายภัททพล  เงิน ศรีสุข, นายภิรมย์  อุทัศน์, นายภูมิพัฒน์  ทรัพย์กุลชนนาถ, นายภูริชญ์  แผ่นศิลา, นายวรัณ  อิศรภักดี, นายวรุฒ โฉมแฉล้ม, นายวัชระ  สอนดี, นายวัฒนา  ใจเย็น, นายสมพร ใจสิงหล, นายสมโภช  สุวรรณรังสี, นายสมศรี  ทุรินไทสง, นายสรวิศ  เลาหนิมิต, นายสายชล  คนเจน, นายสิงหา  สมสกุล,            อาสาสมัครทหารพรานสุกรี  เพิ่ม ทรัพย์, นายสุดเขต  ประภากมล, นายอนุวัฒน์ ชัยชนะ, นายอภินันท์  สุขอภัย, นายเอกชัย  จันทร, นายเอกลักษณ์  ไวศยากุล, นางสาวกมลทิพย์  กุลนา, นางสาวกุลชลา วรวิจิตรชัยกุล,            นาง สาวแก้วใจ  พุ่มสว่างแก้ว, นาง สาวเจนจิรา  ศรีสงคราม, นางสาวโชติกา  บุญทอง, นางสาวดวงอนงค์               อรุณเกสร, นางสาวดารณี  วงศ์เจริญ, นางสาวนิตยา  ตู้แก้ว, นางสาวนิสา  ธนะอรรถวุฒิ, นางสาวประภาวดี           เจริญรัตนธารากูล,

 

นางสาวมลฑิลา  มีเมฆ, นางสาวแม่น้ำ  เชิดเกียรติศักดิ์, นางสาวรัชฎาภรณ์  เปล่งแสงทอง, นางสาววันวิสาข์  จันทร์แก่น, นางสาวศศิธร  หงส์ประเสริฐ, นางสาวสลักจิต   พลสนะ, นางสาวสาวิตรี  อมิตรพ่าย, นางสาวสุธิยา  จิวเฉลิมมิตร, นางสาวสุนทรี  รูปสูง, นางสาวโสรัจจา  จันทร์ศรีสุคต

 

ชั้นเบญจมดิเรกคุ ณาภรณ์  ได้แก่  นายกิตติ พล  ปาภูงา, นายจักรพันธ์  แก้ม พรม, นายฉัตรชัย  บุตรพรม, นายณรงค์  แคสนั่น, นายเดชน์  สุทธิกุลการณ์, นายเทวฤทธิ์  จุลสม, นายธฤติ  โนนศรีชัย นายนพพล  ปิตะ ฝ่าย, นายนราวิชญ์  รุจิรา โรจนากร, สิบเอกนัฐวุฒิ  ภา โนมัย นายนิธิ  พึ่งศรี นาย นิพนธ์  จันทโร นายปราการ  การดี นายปองพล  กุลชัย รัตนา, นายพฤทธิ์  ศรียะ พันธ์, นายเพ็ชร  รุ่งศรี, นายภานุพงษ์  วงศ์ษา, ดาบตำรวจภิรมย์ จุลหุ่นนายยิ่งยง  แทนโสภา, นายวิศรุต  พันนาสี, นายวีรยุทธ  จิตรขุนทด, นายวุฒิชัย  ทาทอง, นายสมคิด  สุเมโธเวชกุล, นายสมปอง  สอเหลบ, นายสุชนม์  สงวนดี นายสุมัญญาปุริสาย, นายอฐิเมชฌ์  คำเกษม นาย อดิศักดิ์  กานู,     นายอภิภู  สุนทรพนาเวศ, นายอภิวัฒน์  งั่วลำหิน, นายอัมรินทร์  เยาดำ, นายอานนท์  สังสระน้อย,   นายเอกพันธ์  อิน ทเสน, นางสาวกุสุมา  ทวีศรี, นางสาวจารุณี  สารนอก นางสาวชนาธิป  ซ้อน ขำ, นางสาวฐิติชญา  เด็ดแก้ว, นางสาวนันทนา  คำวงศ์, นางสาวนิตยา  บุญจวง, นางสาวพัชรินทร์  จันแดง นางสาวรุ้งตะวัน  จินดา ซิงห์, นางสาววัลลภา  พันธุ์ สูงเนิน, นางสาวศิรดา  ฤกษ์ ศิริรัตน์, นางสาวสังวาล  จักษุ นิล, นางสาวอภิภรณ์  ชม สมบูรณ์ 

 

เหรียญทองดิเรกคุ ณาภรณ์  ได้แก่  นายกฤษฎ์  ภูมิสิริกุล, นายกฤษดา  วงศ์ ทิม, พลทหารคมกรช                 โปกสันเทียะ, พลทหารคมคิด  เสือพิมพา, นาย จักรินทร์  ขันทอง, นายจี รพันธุ์  โป่งคำ, นายชัชนันท์  สิริวัฒนากูล, เด็ก ชายชัยพร  ดีปลื้ม, นายณรงค์ชัย  ชูเมคา, นายณัฐวุฒิ  แป้นแย้ม, นายทรงยศ  ยุทธโกศา, สิบตรีทินกร พันธ์เทศ, นายนาวิน  สิงสา รท, นายผลา  มีชัย, นายพร้อม  พรเสน่ห์, พลทหารพักตร์พงษ์  เดชเจริญ, นายพิเชฐ  เสร็จธุระ, สิบตรีพิหมาย  วิชัยวงษ์, นายยุทติพงษ์  นกแก้ว, พลทหารวรฉัตร  ไตรรัตน์, นายวันชัย  แสงสุริยะฤทธิ์, นายวิตรฐี  ศรีโย, นายวีระพงษ์  มณีชม, นายศักดา  รุ่งสมบัติ, นายศุภเดช  ธารใส, นายสมบูรณ์  อาษา, นายสมภาร  บุริจันทร์, นายสมร  คนล่ำ, เด็กชายสิทธิศาสตร์  พรพันธ์, นายสุธีร์  พีรพงศ์พรรณ, นายสุริยะ   เจียรสถาวรศ์, นายสุริยันต์    สุนทองห้าว, นายสุวิทย์  วิเศษหาร, นายเสกสรรค์  ทับทอง, นายอนุรักษ์  บุญศรี, นายอัลดุล  เดวีเลาะ, นายอาทิตย์  วงค์ ปิ่นตา, นายอุบลภูตะเวช, นายเอกชล  กิ่งชาญศิลป์, เด็กหญิงกนกพร    แผนสมบูรณ์, นางสาวเกวลิน  วุ่นจินา, นางสาวจริยา  ศรีสวาท, นางสาวจันตรี  ยั่งยืน, เด็กหญิงจิตตาภา   ทับจันทร์, เด็กหญิงจิตรทิวา  ธนะวิทวิลาศ, นางสาวชลิดา  ทองแป้น, นางสาวณฐนรรท  ศิริสวัสดิ์, นางสาวดวงใจ  เถาว์หอม, นางดารณี  สำราญผล นางสาวตรีวราภรณ์  ทอง นุ่น, นางสาวทิพวรรณ  วงศ์ มาก, นางสาวทิยา  ไชยณรงค์, เด้กหญิงนริศรา  อยู่สวัสดิ์, นางสาวนวลจันทร์ สุภาพันธ์, นางสาวนัน ติยา 

download adobe flash player
เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746