logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
ลงนามถวายพระพร


ข่าวด้านท่องเที่ยว ปฏิทินด้านท่องเที่ยว
ปั่นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร) ปั่นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าที่ดี “กิจกรรมปั่นจักรยานจังหวัดตรัง  MOTS TRANG BIKE TOURING” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าที่ดี “กิจกรรมปั่นจักรยานจังหวัดตรัง MOTS TRANG BIKE TOURING” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง “กิจกรรม “RESTART @ TRANG” ภายใต้ส่งเสริมการท่องเที่ยวตรังเมืองแห่งความสุข (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง “กิจกรรม “RESTART @ TRANG” ภายใต้ส่งเสริมการท่องเที่ยวตรังเมืองแห่งความสุข (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน   “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
อ่านทั้งหมด      
 
ข่าวด้านกีฬา ปฏิทินด้านกีฬา
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙ “กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙ “กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียน จังหวัดตรัง “คอซิมบี้เกมส์” ครั้งที่ ๖๒ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียน จังหวัดตรัง “คอซิมบี้เกมส์” ครั้งที่ ๖๒ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
อ่านทั้งหมด      
images
งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำันักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษา เดิม) ภายในกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำันักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษา เดิม) ภายในกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สอบราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ (New Clipping) สอบราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ (New Clipping)
สอบราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีีฬา สอบราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีีฬา
สอบราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีีฬา สอบราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีีฬา
ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ราย รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ราย icon/new.gif
รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ
เลื่อนวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เลื่อนวันสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสอบคัดเลือกพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (คณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติ) สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (คณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
แจ้งยุติการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิม แจ้งยุติการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิม
อ่านทั้งหมด     
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ปฏิทินผู้บริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้        37คน
เมื่อวาน        187 คน
เดือนที่แล้ว        9,891 คน
รวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57
277,196   คน

sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th