image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3     4  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image

ปลัดกระทรวง

 
ประวัติและผลงาน
 
วัน เดือน ปีเกิด

9 กุมภาพันธ์ 2494

การศึกษา

ป.กศ.สูง (พลศึกษา) กศ.บ.(สุขศึกษา) วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

ประสบการณ์
ครู 2 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกรมสามัญศึกษา
อาจารย์ 1, อาจารย์ 2 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง และ วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (คนแรก)
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และหัวหน้าฝ่ายวิทยาลัยพลศึกษา กรมพลศึกษา
เลขานุการกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษา)
ตำแหน่งทางด้านการกีฬาและสังคม
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ปี 2544 - ปัจจุบัน
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2547 - ปัจจุบัน
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชีย ปี 2547 - ปัจจุบัน
ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการกิจการ
    องค์กรอิสระวุฒิสภา
ปี 2547 - ปัจจุบัน
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการด้านการสร้างนักกีฬาในสถานศึกษาตาม
    ยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ (2548 - 2551)
ปี 2548 - 2551
ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
    ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2548 - 2552
ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2549 - 2549
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันการพลศึกษา ปี 2549 - ปัจจุบัน
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าสุขศึกษามหิดลดีเด่น ประเภทบริการสังคม ปี 2549
 
การประชุมและศึกษาดูงานด้านการกีฬา
ประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ ปี 2546 (ประเทศโปรตุเกส)
ประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ ปี 2547 (ประเทศอียิปต์)
ประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชีย ปี 2547 (ประเทศมองโกเลีย)
ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการโรงเรียนกีฬา ปี 2547 (ประเทศจีน)
ประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชีย
ปี 2548 (ประเทศการ์ต้า)
ประชุมด้านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับมหาวิทยาลัยโอเรกอน ปี 2548 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ประชุมด้านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับมหาวิทยาลัยซึคุบะ ปี 2548 (ประเทศญี่ปุ่น)
ประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชีย ปี 2550 (ประเทศคูเวต)
ประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ ปี 2550 (ประเทศสเปน)
ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2550 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 
 
download adobe flash player
เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746