logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกจัดทำป้ายจุดปฐมพยาบาลจากการสัมผัสแมงกระพรุนพิษ
ชี้แจ้งข้อมูลสอบถามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
(ร่าง) ประกาศจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 (Tourism Intelligence Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายจุดปฐมพยาบาลจากการสัมผัสแมงกระพรุนพิษของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชี้แจ้งข้อมูลสอบถามโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
(ร่าง) ประกาศจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2 ด้้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560
(ร่าง) ประกาศจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 (จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ครั้งที่ 2) โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยนักท่องเที่ยว
ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2560
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ประกาศผู้ชนะสอบราคาโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศผลการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คำชี้แจงโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำชี้แจงโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเืี่ที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำชี้แจงโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างดำเนินโครงพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ร่าง) ประกาศจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 (มิใช่งานก่อสร้าง) ส่วนที่ 2
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษาเดิม)
ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ (News Clipping)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 (มิใช่งานก่อสร้าง) ส่วนที่ 1
(ร่าง) ประกาศจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนิน) และบริเวณโดยรอบ และสำันักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (อาคารสถาบันการพลศึกษา เดิม) ภายในกรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สอบราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงฯ (New Clipping)
สอบราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีีฬา
สอบราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีีฬา
ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2559
ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN NTOs ครั้งที่ 44 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ประกาศประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ที่ปรับปรุง
ประกวดราคางานจ้างดำเนินโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 44
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN NTOs ครั้งที่ 44 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม สทกจ. ทั่วประเทศ
โครงการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สอบราคาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 29 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจัดจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (New Clipping)
ผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 55 คัน ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วประเทศ ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 55 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและีกีฬา (New Clipping) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างดำเนินโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 55 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสป.กก.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสป.กก.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์์ของสป.กก.)
ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ความรู้การท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th