logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook

วันที่ 1-29 ต.ค.60 สำนักพระราชวังปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังฯ วัดพระแก้ว เพื่อเตรียมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9


ข่าวด้านท่องเที่ยว ปฏิทินด้านท่องเที่ยว
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร) ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหน้าถ้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหน้าถ้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
การขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา) การขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ประกาศขยายเวลารายงานตัวมัคคุเทศก์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา) ประกาศขยายเวลารายงานตัวมัคคุเทศก์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร) วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงาน ไหลเรือไฟโบราณ 2560 จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม) ขอเชิญเที่ยวงาน ไหลเรือไฟโบราณ 2560 จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
อ่านทั้งหมด      
 
ข่าวด้านกีฬา ปฏิทินด้านกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport For All 4.0)"  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์) กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport For All 4.0)" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
กิจกรรมจักรยาน "ปั่นเที่ยวน้องพี่ ของดี 3 เมือง รุ่งเรืองกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์) กิจกรรมจักรยาน "ปั่นเที่ยวน้องพี่ ของดี 3 เมือง รุ่งเรืองกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
ใบสมัครกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนแขต 6 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) ใบสมัครกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนแขต 6 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี60 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี60 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sport For all ๔.๐) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐ (Sport For all ๔.๐) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ขอเชิญเข้าร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข คัพ2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา) ขอเชิญเข้าร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข คัพ2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
อ่านทั้งหมด      
images
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ... ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ...
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....
สรุปสาระำสำคัญการวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพรบ.นโยบายกีฬาแห่งชาติ สรุปสาระำสำคัญการวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพรบ.นโยบายกีฬาแห่งชาติ
เปิดเผยข้อมูลผลการรับฟังข้อคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... เปิดเผยข้อมูลผลการรับฟังข้อคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
รับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. .... รับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. ....
อ่านทั้งหมด      
images
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) icon/new.gif
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) icon/new.gif
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561
(ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญญาลัษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฎิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยังยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญญาลัษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฎิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยังยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018"
เลื่อนกำหนดประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เลื่อนกำหนดประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ... รับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ...
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร 2 ตำแหน่ง รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร 2 ตำแหน่ง
ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจด้านข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจด้านข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >>

สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
Thailand Tourism Directory
 Start Up Tourism Gateway
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปฏิทินผู้บริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today        40คน
Number of Yesterday        349 คน
Number of Lastmonth        7,084 คน

387,715   คน


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th