logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
 


 

 

ข่าวด้านท่องเที่ยว ปฏิทินด้านท่องเที่ยว
วิวาห์วีรชนค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี) วิวาห์วีรชนค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
อำเภอสำโรงทาบจัดงานสัมผัสมหัศจรรย์วัฒนธรรมและตลาดโบราณ100ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์) อำเภอสำโรงทาบจัดงานสัมผัสมหัศจรรย์วัฒนธรรมและตลาดโบราณ100ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
งานเทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี) งานเทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว นุ้งโจง ห่มสไบ  (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี) ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว นุ้งโจง ห่มสไบ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
งานสดุดีวีรชนและการแสดงแสงสีเสียง ค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี) งานสดุดีวีรชนและการแสดงแสงสีเสียง ค่ายบางระจัน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
อ่านทั้งหมด      
 
ข่าวด้านกีฬา ปฏิทินด้านกีฬา
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน  14 กพ. วันแห่งความรัก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี) กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน 14 กพ. วันแห่งความรัก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน"Sports For All 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี) กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน"Sports For All 4.0 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
สรุปผลการแ่ข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดนครนายก ขุนด่านเกมส์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) สรุปผลการแ่ข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดนครนายก ขุนด่านเกมส์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ร่วมกิจกรรม Open House Inburi School (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี) ร่วมกิจกรรม Open House Inburi School (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)
การจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี) การจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี)
อ่านทั้งหมด      
images
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ.. สรุปสาระสำคัญและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนของร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ..
สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... สรุปประเด็นความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...
การวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... การวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...
อ่านทั้งหมด      
images
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างโครงกาค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 -2564) ปีที่ 1 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างโครงกาค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 -2564) ปีที่ 1 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างโครงกาค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564) ปีที่ 1 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างโครงกาค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564) ปีที่ 1 โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
การชีแจงข้อสอบถามจากประกาศประกวดราคารายการเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน การชีแจงข้อสอบถามจากประกาศประกวดราคารายการเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน icon/new.gif
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ประกาศยกเลิกประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลางขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิธีการคำเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ โดยวิธีการคำเลือก
อ่านทั้งหมด     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
images
ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 icon/news.gif
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา icon/news.gif
รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่กองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >>

สถิตินักท่องเที่ยว
บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (TSA)
Thailand Tourism Directory
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปฏิทินผู้บริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
VDO รายการเดินหน้าประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th