logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
หน้าหลัก >> ข่าวด้านท่องเที่ยว
ข่าวด้านท่องเที่ยว
การขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร)
จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายดูแลความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ต้อนรับตูน บอดี้แสลม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประกาศการยื่นคำขอรับรองมาตราฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท )
ช่วยเหลือกิจกรรมอาสาสมัครชาวต่างชาติ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงาน AmazingBetong (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ตราสัญลักษณ์ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา)
งานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งกว๊านพะเยา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา)
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหน้าถ้ำ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
การขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ประกาศขยายเวลารายงานตัวมัคคุเทศก์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงาน ไหลเรือไฟโบราณ 2560 จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
บรูณาการแก้ไขปัญหาศูนย์บริการทางหลวงชนบททิ้งร้าง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นทีืจังหวัดอ่างทอง รับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และพบกับมัคคุเทศก์น้อย เจ้าบ้านที่ดี ที่วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
Peloton Gentlemen Classic @Palio (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
ของดีละลาน ... เที่ยวงานบ้านกระโทก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)
กิจกรรม “ท่องเที่ยวลู่ลม ชมธรรมชาติ ปั่นสามภู ดูสามจังหวัด (ภูหินร่องกล้า ภูแผงม้า ภูทับเบิก)” เพื่่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเนื่องในโอกาสขึ้นทรงราชสันติวงศ์ เป็
จังหวัดพิษณุโลก จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก)
ประกาศให้มัคคุเทศก์มารายงานตัว (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
ประชุมกรมการจังหวัด (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 5/2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการมอบนโยบายขับเคลือนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม วันที่ 30 ส.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬ
กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกครั้งที่3/2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
จังหวัดยโสธรขอเชิญเที่ยวงานจุดไฟตูมกา ออกพรรษา ยโสธร ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร)
การแข่งขันเดิน วิ่ง หนองใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
การประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.2559-2568 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
การอบรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีไทย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญมัคคุเทศก์เข้ามารายงานตัวที่สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรม ชิม•ช็อป•เที่ยว ของดี 4 จังหวัด @ ปาน้ำโพ" ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2560 ณ ลานหน้าสนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์)
-แถลงข่าวโครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง)
โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระดับภุมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนื่อตอนล่าง 1 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
กู้เรือนำเที่ยวขึ้นฝั่ง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญเที่ยวงานเบตงไบค์วีค (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา)
บริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ประชุมบูรณาการ กรณีเกิดเหตุเรือนำเที่ยวล่ม (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขิเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
ถนนคนเดิน (ตลาดต้องชม) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
รับฟังนโยบายปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทาง Conference (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญชม เที่ยวงาน แสง สี เสียง เมืองชากังราว!! วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
กิจกรรมอบรมภาษาอาเซียนและภาษาสากลให้กับเครือข่ายและอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ข้บล้อเล่นลมชมวิถีอ่่าวไทย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ปั่นตามรอยพ่อ ชมวิถีอ่าวไทย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
กิจกรรม Road Show ส่งเสริมการทำตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เจ้าบ้านน้อย” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
เปิดการเจราการท่องเที่ยว การลงทุน ชุมพร -หม่าเก๋า (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ยกระดับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจ้งหวัดชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
งานผ้าป่าขยะรีไซเคิล จ.สุรินทร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์)
การฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์)
ต้อนรับคณะรัฐบาลจีน จาานครไป่เซ่อ มณฑลกวางสีมาเยื่อนชุมพร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวิถี วัฒนธรรมตรัง “กิจกรรมเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
รับสมัครคัดเลือกผู้สูงอายุปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร Amazing Thai Host จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)
ประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อและนมัสการหลวงปู่หลักเมือง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
ปั่นจักรยานพิชิตเขามัทรีครั้งที่ 4 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
การแข่งขันตกปลางานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่่27 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิ่ง Fun Run สู่น้ำตกสายรุ่งตรัง” ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
กิจกรรมเทศการวันอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
รายละเอียดโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
การแถลงข่าวการจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร)
สตรอว์เบอร์รี่แลนด์ แอนด์กรีนมาร์เก็ตเขาค้อ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ )
กิจกรรมเปิดฟ้าการท่องเที่ยวตรัง “CHECK IN TRANG ยังกะลุย” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการอบรมมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมการท่องเที่ยว (ASEAN+3) ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับนักท่องเที่ยว (ภาษาจีน) ประจาปีงบประมาณ 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
การประกวดภาพถ่ายและภาพวาด “เล่าเรื่องด้วยภาพ สุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุข” จังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2559 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย)
ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 2016 จังหวัดยโสธร (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร)
กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว “พาครอบครัวไปกราบพ่อ” (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น)
รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว น้ำตกคลองลาน ผู้คนหลั่งไหลมาสัมผัส อากาศที่หนาวเย็นและนำ้ตกที่สวยงาม (สถิตินักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาตินน้ำตกคลองลาน ประจำวันที่11 ธันวาคม 2559 มีนักท่องเที่ยว ชาวไทย 1852 คน ชาวต่างชาติ 14 คน) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจั
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์ (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th