สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
สนามกีฬากลางจังหวัด นพ 48000
โทร./042516337 โทรสาร 042511560
Admin ; Rattanapon Jaikaew