สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Hot News

ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
 
« ธันวาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
มัลติมีเดีย
facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(จำนวนคนอ่าน1901คน)
 
            
      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 กำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการตามมาตรา 15 ดังต่อไปนี้ (1) สำนักงานรัฐมนตรี (2) สำนักงานปลัดกระทรวง (3) สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (4) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ส่วนที่ 4 มาตรา 22 ถึงมาตรา 26 ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณหนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกรมพลศึกษา (ยกเว้นกองยุวกาชาดและกองการลูกเสือ) มาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 27 ให้โอนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในสำนักงานพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มาเป็นสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 28 ให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) การกีฬาแห่งประเทศไทย (2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตรา 29

นอกจากโอนอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดแจ้งชัดที่อื่นให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 (2) พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 (3) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสงเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
3. บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีศักยภาพ


 
ประวัติรัฐมนตรี
วันที่ 3 เม.ย. 2556นาย สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
(Mr.Somsak Pureesrisak)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Minister of ministry of tourism and sport)


***********************************************

วันเดือนปีที่เกิด
15 พฤศจิกายน 2494 อายุ 62 ปี

ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสารจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตลาดกระบัง
2534 หลักสูตรการบริหารสำนักงานจังหวัด รุ่น 2 สถาบันดำรงราชานุภาพ

ประวัติการรับราชการ
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงานและสังกัด

1 ก.ย. 2536
เลขานุการกรมสำนักงานเลขานุการกรม
สำนักผังเมือง (กรมการผังเมือง)

2542
ผู้อำนวยการกอง กองงานคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2543
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2544
ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2545
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2547
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2549-2555
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปอีกเป็นครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2553 จนถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2554
2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปอีก เป็นครั้งที่ 2 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 (1 ตุลาคม 2555 เกษียณอายุราชการ)

ประสบการณ์การทำงานด้านอื่นๆ
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการในราชการที่สำคัญดังนี้
1. คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 มีนาคม 2552 - 8 พฤศจิกายน 2554
- ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 (ครบวาระ)
- ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 - 8 พฤศจิกายน 2554 (ลาออก)
2. คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2552 - 7 ธันวาคม 2555 (ครบวาระ)
- ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552
3. คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 29 พฤศจิกายน 2554 - 11 มกราคม 2556 (ลาออก)
- ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
4. คณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2552 - 30 มีนาคม 2554
- ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา สจล. ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2557
- ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา สจล. ในฐานะได้รับการแต่งตั้งจากสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน สจล. (คำสั่งสภา สจล. ที่ 035/2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554)
5. คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (กปป.)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 มิถุนายน 2552 - ปัจจุบัน
6. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 19 สิงหาคม 2552 - ปัจจุบัน

ผลงาน

2546รางวัลผลงานดีเด่นในการนำระบบภูมิสารสนเทศ GIS ในการส่งเสริม / สนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จังหวัดอ่างทอง จาก สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2548 รางวัลผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
(GIS) จังหวัดสุพรรณบุรี จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

2549 รางวัล Special Achievement in GIS จากสถาบัน Envelopment System
Research Instituteประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศ
GIS มาใช้ในการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

2552 รางวัล Special Achievement in GIS จากสถาบัน Envelopment System
Research Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศ
GIS มาใช้ในการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
2553รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติ


 นายสุวัตร สิทธิหล่อ
(Mr. Suwat Sidthilaw)

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Permanent Secretary of Ministry Of Tourism and Sports


ประวัติและผลงาน

1. วัน เดือน ปีเกิด
20 พฤศจิกายน 2498 จังหวัดแพร่ อายุ 56 ปี
2. ประวัติการศึกษา :
2539 ปริญญาเอก สาขาชีวกลศาสตร์ (Ph.D. in Biomechanics)จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตท (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2526 ปริญญาโท สาขาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522 ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดำรงตำแหน่งทางบริหาร:

2540 – 2543 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
2543 – 2545 ผู้อำนวยการส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
2547 – 2551 ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2551 – 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2553 – 2554 รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เม.ย. - ก.ย. 53 รักษาการอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เม.ย. 2554 รองอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ค. - ก.ย. 54 อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตำแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. ประสบการณ์การทำงานและผลงานทางวิชาการ
- ผู้เชี่ยวชาญชีวกลศาสตร์ของคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชีนเกมส์ และกีฬาโอลิมปิกเกมส์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
- คณะอนุกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2540 – 2543
- คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2541 – 2546
- คณะอนุกรรมาธิการ ฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ปี 2543
- คณะกรรมาธิการฝ่ายกีฬา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ ปี 2543 – 2546
- เลขาธิการสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย ปี 2544 – 2546
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินภายนอกสถานศึกษาที่วัตถุประสงค์พิเศษ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2546
- อุปนายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ปี 2545 – 2547
- คณะกรรมการบริหารสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ปี 2546 - 2554
- คณะอนุกรรมาธิการ ฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา วุฒิสภา ปี 2551 - 2554
ผลงานทางวิชาการ
- บทความทางวิชาการในวารสารสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการแห่งประเทศไทย วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
- งานวิจัย "Kinetics and Kinematics Analysis of the Thai Boxing Roundhouse Kicks” (1996). Oregon State University.
- งานวิจัย "แรงทอร์คสูงสุดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ในการวัดแบบไอโซคิเนติกส์ของนักมวยปล้ำทีมชาติไทย” ส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา ปี 2543
- งานวิจัย "การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์แบบ 3 มิติของการเสิร์ฟตะกร้อในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13” ส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา ปี 2543
- งานวิจัย "สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนไทย อายุไม่เกิน 18 ปี ปี 2542” สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ปี 2546
- งานวิจัย "สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนไทย อายุไม่เกิน 18 ปี ปี 2543” สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ปี 2546
- งานวิจัย "การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์แบบ 3 มิติของการเสิร์ฟตะกร้อในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 16” สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ปี 2546
- งานวิจัย " แรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อเท้าในการลงจากรถโดยสารประจำทาง” สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ปี 2548
- งานวิจัย "ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเทนนิสในการแข่งขันเทนนิส” ( Relationships between time from Maximum Height to Impact and Ball Velocity of Serving during a Tennis Match) 5. ประสบการณ์ด้านบริหาร

5.1 งานบุคคล
ในช่วงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และรองอธิบดีกรมพลศึกษา ได้ดำเนินการและจัดการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี สร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และได้ดูแลองค์ประกอบที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการนิเทศก์งานและสอนงานให้กับเพื่อนร่วมงาน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา

5.2 ด้านการบริหารงบประมาณและแผน
ในช่วงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ได้บริหารจัดการด้านการวางแผนและงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ในการกำกับงานแผนงานและงบประมาณของสำนักงาน กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาศและนโยบายของรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบคำของบประมาณประจำปีและเป็นผู้ชี้แจงงบประมาณของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และของกรมการท่องเที่ยว

5.3 ด้านคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและผลผลิตของหน่วยงานทั้งของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และของกรมการท่องเที่ยว จนทำให้คะแนนของคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยอยู่ในระดับที่ดี

5.4 ด้านกิจการกีฬาและสังคม
เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหพันธ์ฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย และอุปนายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการเตรียมนักกีฬาเข้าแข่งขันซีเกมส์ เอเชียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ ตลอดมา

5.5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นข้าราชการที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย บริหารงานยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเนินการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5.6 ด้านดำเนินงานระหว่างประเทศ
ได้มอบหมายจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์) เป็นผู้บริหารและจัดการการประชุมระหว่างประเทศของสหประชาชาติ ในปี 2548 (International Conference on Sport and Education) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ประเทศไทยได้รับการยกย่องในการดำเนินงานตามนโยบายของสหประชาชาติ
ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.จรวยพร ธรณินทร์) ให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการงาน Logistic ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้ง ที่ 20 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้า ซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพลศึกษา (นายสุวรรณ กู้สุจริต) ให้รับผิดชอบในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 28 ซึ่งประเทศต่างเข้าร่วมแข่งขัน 12 ประเทศ ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี