สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
Hot News

ปฏิทินท่องเที่ยว

ปฏิทินกีฬา
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
มัลติมีเดีย
facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(จำนวนคนอ่าน2590คน)
 
            
      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 กำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการตามมาตรา 15 ดังต่อไปนี้ (1) สำนักงานรัฐมนตรี (2) สำนักงานปลัดกระทรวง (3) สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (4) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ส่วนที่ 4 มาตรา 22 ถึงมาตรา 26 ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณหนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกรมพลศึกษา (ยกเว้นกองยุวกาชาดและกองการลูกเสือ) มาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 27 ให้โอนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในสำนักงานพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มาเป็นสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 28 ให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) การกีฬาแห่งประเทศไทย (2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตรา 29

นอกจากโอนอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดแจ้งชัดที่อื่นให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (1) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 (2) พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 (3) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
"มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ของประเทศ"
พันธกิจ
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2.กำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างได้ผล
3.พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่จำเป็น ทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัย สนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐาน
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและเพื่อการให้บริการ ตลอดจนองค์ความรู้และนวจัตกรรม ต่างๆที่สามารถเพื่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
5.สร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาในแบบบูรณาการร่วมกัน กันทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง


 
 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
MR.WEERASAK KOWSURAT
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
ประวัติการศึกษา
- LL.B.นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
- LL.M. นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ทหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2535
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย (UEA) พ.ศ.2557
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการบริหารการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2560
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
- กรรการและการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
- กรรมการ พัฒนากฏหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.คณะกรรมการกฤษฏีกา)
- กรรมการมูลนิธิไทย กระทร่วงต่างประเทศ
- กรรมการมูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ประธานอนุกรรมการการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง ประเภทภาพยนต์และละคร
- กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพระพรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ
- มนตรีสมาชิก คณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเซีย (Asia Peace and Reconcilliation Council Member - APRC) ขณนี้อยู่ในสถานะพักการเป็นสมาชิกชั่วคราว
- รองประธานกรรมการการหาทุนสร้างอาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ 84 พรรษา ของสถาบันเด็กแห่งชาติ มหาราชีนี (โรงพยาบาลเด็ก)
- ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
 
การฝึกอบรม
ผ่านการฝึกหลักสูตรสถาบัน IOD (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท : Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตรสำหรับประธานกรรมการ : Role of the Chairman (RCP)
- หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ : Advance Audit Committee Program (AACP)
- หลักสูตรสำหรับกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : Role of the Compensation Commitee (RCC)
- หลักสูตรบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูง : Corporate Goverment for Executives (CGE)
- อบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน" รุ่นที่ 4 ของสถาบัน PDI (สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) สำนักนายกรัฐมนตรี
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. ประถมาภารณ์ช้างเผือก พ.ศ.2552
2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.2548
3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2544
4.ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.2541
5. ตริตราภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2538
6. ตริตราภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.2533
7.เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2556
8. เหรียญลูกเสือสดุดี ชึ้นที่ 1 พ.ศ.2551
 
รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลเอกบุรุษ ปรำจำปี 2548 ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
- รางวัลทูตสิทธิเด็ก สาขานักการเมือง
- รางวัลผู้บริหารดีเด่นในการรณรงค์ต่อต้านการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ขององค์การสหประชาชาติด้านสตรี (UNIFEM)
- รางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการดีเด่นระดับประเทศ
- รางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านกีฬา จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 
                            
                  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
                  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
             (Permanent SEcretary of Ministry of Tourism and sports)
 
ประวัติการศึกษา
- M.A. (Economics), Northwesten University, USA
- B.Com. (Econ), University of auckland, New Zealand
- Advanced Management Program, Harvard Business School
 
ประสบการณ์การทำงาน
- อธิบดีกรมสรรพสามิต
- อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
ประวัติการอบรม
- วิทยาลัยป้องกันราชอณาจักร 2548
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- สถาบันพัฒนากรรมการ ( Institute of Directors)
- Advanced Management Program, Harvard Business School
- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI-Public Director Institute) รุ่นที่ 6
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2552
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ.2550
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2547
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.2544
- ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2541
- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.2538
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2536
- ตริตาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ.2530
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2528