ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 ก.ค. 2560
 
 
          ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อบุลราชธานี ในวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2560  ณ ถนนอปุ ราช (หน้าวัดศรีอบุลรัตนาราม) ถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอบุลราชธานี ชมขบวนแห่เทียนทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์พร้อมทั้งมีขบวนฟ้อนรําจากคุ้มวัดต่างๆ ที่ส่งเทียนเข้าประกวด รวมทั้งงานแสดงสินค้าต่าง ๆ