ข่าวด้านท่องเที่ยว
งานเทศกาลศิลปะจากฟางข้าว "ข้าวใหม่ปลามัน ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1" ณ ลานปอเทืองหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 11 มกราคม 2561

วันที่ 5 ม.ค. 2561