images/article/news9482/n20171020_9482.jpg ปลัดกระทรวงงฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุมมีการหารือ ดังนี้ 1. การประเมินความเหมาะสมของจังหวัดที่จะขอเข้าร่วมในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเดิม จังหวัดสกลนคร - เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดสระบุรี และชัยนาท - เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง 2. การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 7 เขต ดังนี้ ภาคเหนือ จำนวน 2 เขต ได้แก่ (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา และ (2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติและชาติพันธุ์ ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคกลาง จำนวน 2 เขต ได้แก่ (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชาวสมุทรไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ 3 สมุทร ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร และ (2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติผจญภัยผืนป่ามรดกโลกตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคใต้ จำนวน 2 เขต ได้แก่ (1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช และ (2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ประกอบด้วย อำเภอเบตง (จังหวัดยะลา) อำเภอสุไหงโกลก (จังหวัดนราธิวาส) และอำเภอสะเดา (จังหวัดสงขลา)
images/article/news9481/n20171020_9481.jpg รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้ คือ กรอบวงเงิน 3,999,900,000 บาท อนุมัติสนับสนุนแล้ว 3,896,881,938 บาท (คิดเป็น 97%) ดำเนินการแล้ว 2,532,965,604 บาท (คิดเป็น 65%) แบ่งเป็น เบิกจ่ายแล้ว 2,042,205,205 บาท คงเหลือคืน 490,760,399 บาท และดำเนินการยังไม่เสร็จ 1,363,916,334 บาท (คิดเป็น 35%) ประกอบด้วย การตั้งค้างจ่าย จำนวน 1,106,817,035 บาท และการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการ จำนวน 257,099,299 บาท โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ประสานดำเนินการแจ้งสมาคมกีฬาที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ไม่แล้วเสร็จ รีบดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยให้การกีฬาแห่งประเทศไทยประสานงานกับสมาคมกีฬาอย่างใกล้ชิดเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการเบิกจ่าย สำหรับสมาคมกีฬาใดมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ที่เป็นไปตามแผนงานที่นำเสนอให้ทำหนังสือขออนุมัติแผนงานโครงการมายังคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเป็นรายโครงการต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล
images/article/news9480/n20171020_9480.jpg รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณพระเมรุมาศ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ บริเวณพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เพื่อให้กำลังใจ คณะทำงาน, อาจารย์ก่อเกียรติ- สถาปนิก ผู้ออกแบบ และ ดร. พรธรรม- สถาปนิก ผู้ออกแบบภูมิทัศน์ รวมทั้ง นาข้าว, กังหันน้ำโดยรอบ ทุกคนต่าง ทุ่มเทเพื่อทำงานถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเหล่าพสกนิกร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาถือปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักพระราชวังอย่างเคร่งครัดโดยไม่ถ่ายรูปใดๆเบื้องหน้าพระเมรุมาศ ซึ่งถือเป็นของสูงยิ่ง
อ่านทั้งหมด