images/article/news8526/n20170624_8526.jpg รมว.ท่องเที่ยว เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวสีเขียว นำร่องคัดแยกและเก็บขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวริมหาดพัทยา หวังกระตุ้นจิตสำนึกนักท่องเที่ยวและประชาชนให้เป็นตัวอย่างและเป็นเจ้าบ้านที่ดี
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานจัดงานกล่าวถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว หรือ Green Tourism ว่า พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งแน่นอนว่า ที่ใดมีคนจำนวนมาก การใช้ทรัพยากรตลอดจนปัญหาจากขยะก็ย่อมเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกัน ขยะในแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ฝาขวดพลาสติก ถุงพลาสติก โฟม รวมถึงขยะที่มาจากการทำการประมง เช่น อวน หรือเชือก ขยะเหล่านี้สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ จึงมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดขยะที่ถูกปล่อยลงทะเล เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเริ่มแก้ปัญหาจากต้นเหตุ และเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่จะปลุกจิตสำนึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวนำมาซึ่งความสุข รายได้ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
images/article/news8525/n20170623_8525.jpg ปลัดกีฬานำเครือข่ายกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "กีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐ Sports for All 4.0"
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สวนพญาไทภิรมย์ ถนนพระราหก กรุงเทพมหานคร นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) (Sport Activity 4.0 for Good Health and Good Life) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและประชาชนผู้รักในการออกกำลังกายเข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 500 คน
images/article/news8523/n20170623_8523.jpg ม.หอการค้าฯ เปิดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สร้างบุคลากรรับยุค 4.0
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดตัวคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยวอีกมาก ที่สำคัญคนทำงานด้านนี้ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง และขาดจิตสำนึกรักประเทศไทย จึงจำเป็นต้องสร้างบุคลากรด้านนี้ขึ้นรองรับการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
อ่านทั้งหมด