images/article/news10351/n20180418_10351.jpg เดือนมีนาคม 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 16
วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) กล่าวแถลงข่าว สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนมีนาคม ปี 2561 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้
images/article/news10253/n20180411_10253.jpg แถลงข่าวแรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย
วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกิจกรรมแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” โดยมีการร่วมมือกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
images/article/news10250/n20180410_10250.jpg ป.กก.ท่องเที่ยวลงพื้นที่ข้าวสารรณรงค์ “นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์”
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังเครือข่ายลงพื้นที่ถนนข้าวสารรณรงค์ “นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎจราจร มารยาทในการขับขี่ และรู้จักวิธีป้องกันตนเองในการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้
อ่านทั้งหมด