ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1 พฤศจิกายน 2565


         
นายอารัญ บุญชัย
(Mr. Arrun Boonchai)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Permanent Secretary of Ministry of Tourism and Sports)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 58 ปี พ.ศ.2559
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)  ปี พ.ศ.2560
 • หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.2) ปี พ.ศ.2562
ประสบการณ์การทำงาน (รับราชการ)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2532
 • ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2557
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2559
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561
 • รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563
 • รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564
โทร : 0 2283 1690
โทรสาร : -
e-mail : arrunbc@gmail.com
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แชร์บทความ :