พนักงานขับรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

- เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป 

- อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน

  และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

หลักฐานประกอบการสมัคร

           1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

           2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

           3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

           4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

           5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

           6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

          สมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ - ศุกร์ และเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มการคลัง พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563