สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว กองกลาง กลุ่มพัสดุ มีความประสงค์จัดหาผู้รับจ้างดำเนินงานด้านการพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรี
  • ค่าจ้าง 15,000 บาท /เดือน
      เบอร์โทรติดต่อ 0 2283 1594 หรือ 08 0080 9051 คุณรุ่งลัลนา กีรติกุลธนาวัฒน์ (คุณหนึ่ง)
อีเมล์ : rullana_11@hotmail.com