วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา​ 09.00-12.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดการประชุม IMT-GT VDO Conference : Managing the Impact of Covid-19 ในระดับคณะทำงานสาขาการท่องเที่ยวแผนงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธาน IMT-GT สาขาท่องเที่ยว (พ.ศ.2563-2565) โดยมี นายอารัญ บุญชัย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมฯ

 

โดยมีสาระสำคัญในการประชุมฯ ได้แก่
1.การนำเสนอสถานการณ์ล่าสุดของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกรอบแผนงาน IMT-GT จากการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19
2.นโยบาย การบรรเทาและมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน IMT-GT ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว


ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่า

1.ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว รวมถึงสุขอนามัยที่ดี ความปลอดภัยของสาธารณะในภูมิภาค IMT-GT จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
2. สนับสนุนและกระตุ้น ธุรกิจ SMEs ให้เข้มแข็งมากขึ้น
3. ร่วมมือประสานงาน กับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างเข้มแข็ง
4. เปิดตลาดการท่องเที่ยวอย่างช้าๆ แต่เคร่งครัดในนโยบายและมาตรการโดยภาครัฐ ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นมาตรการและมาตรฐานเดียวกันในภูมิภาค ตลอดจนอาจหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุน Travel Bubble ในภูมิภาคต่อไป