วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุม "Power Up Tourism   Future Proof Thailand เติมพลังท่องเที่ยว : สร้างอนาคตใหม่ประเทศไทย" เพื่อเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวบรวมข้อเสนอแนะต่อการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 ถึง 2570 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การมหาชน สมาคม ภาควิชาการ คณะที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนา ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

นางสาวดารณี กล่าวว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและอ่อนไหวง่ายกับผลกระทบจากทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งประเทศไทยกาลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้รูปแบบการให้บริการ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การท่องเที่ยวไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมที่จะปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพื่อกำหนดกรอบทิศทาง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และเกิดการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวของไทยในระยะต่อจากนี้ไป จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้มี ความทันสมัย ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม พร้อมปรับตัวให้สอดรับกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ Next Normal โดยจะต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน นางสาวดารณี กล่าวทิ้งท้าย