วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 3/2564 ร่วมด้วย นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.การจัดข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบ Single Message

2.การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ SOP ของ Wellness Leisure ให้เข้าใจง่าย

3.การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แล้วเข้ามาในประเทศไทยได้