วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บันทึกเทปพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี 2564 รูปแบบ VIRTUAL EVENT (ออนไลน์) โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ ณ บริษัท เดอะ พิกเซล วัน โพรดักชั่น สตูดิโอ จำกัด ถนนอินทราภรณ์

รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกท่าน รวมถึงโฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในวันนี้และพรุ่งนี้ และขอขอบคุณที่เห็นความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งถือเป็นแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวให้มีทิศทางอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ ได้รับการยอมรับในระดับสากล สู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน

     มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นอกจากเป็นมาตรฐานที่ให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด เป็นธรรม ปลอดภัย ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้ว เรายังให้ความสำคัญในกระบวนการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแต่ละมาตรฐาน โดยมีการนำมาเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO เพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพเทียบได้ในระดับสากล

     สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงโฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในวันนี้และพรุ่งนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านให้ความสำคัญ และพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการของตนให้มีความสามารถในการเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ดังนั้น ทุกท่านที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานในวันนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น

     ปัจจุบันการท่องเที่ยวไทยรวมถึงทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้วิถีการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปฏิบัติตัวแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยของเรา สามารถตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และหลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิด-๑๙ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน เป็นต้นมานั้น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน    การท่องเที่ยวไทยทุกท่าน ผมถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างมีคุณภาพระดับสากล และแน่นอนผมเชื่อว่า ทุกท่านจะรักษาคุณภาพของมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำและบอกต่อ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับกลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ทั้งผู้สอนระดับประเทศ ผู้ประเมินระดับประเทศ และบุคลากรซึ่งเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนด้วย และผมมั่นใจว่าทุกท่านจะเป็นผู้แทนของบุคลากรผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สามารถยกระดับพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับประเทศ สู่การยอมรับระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนได้     

     สุดท้ายนี้ ในนามของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรามีความตั้งใจและพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกท่าน ให้สามารถยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญจะยังคงไว้ซึ่งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และทุกท่านในที่นี้ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมาเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเหมือนเดิม และสามารถเดินหน้าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของไทยสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากลต่อไป รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย.....