"รมว.พิพัฒน์" ย้ำชัด ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว "คนไทย" ไม่เก็บ

14 มกราคม 2565

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวกับผู้สื่อข่าววันนี้ว่าสำหรับค่าเหยียบแผ่นดิน หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า "ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ" จะเป็นการจัดเก็บเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ทั้งด้านการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลกระทบ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ การสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าอัตราการจัดเก็บที่เหมาะสมเป็นรายละ 300 บาท ต่อครั้งสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าเงินจำนวน 300 บาทดังกล่าวนี้ จะนำเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย, ซื้อประกันภ้ยสำหรับนักท่องเที่ยว, และเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

รมว.พิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เร็วที่สุดน่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บได้วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งขณะนี้ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้ไปยกร่างประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดเก็บเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการต่อไป 

    ทั้งนี้หากกระบวนการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด คาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน-กันยายน 2565) จะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 ล้านคน

แชร์บทความ :