รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"

31 มีนาคม 2565

     วันที่ 31 มีนาคม 2565 (18.00น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายสาธิต บุญทอง กรรมการ กกท. และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมพิธี ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (สำนักงาน กกท. จังหวัดศรีสะเกษ)

    รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทภารกิจที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงกีฬา (Sports Tourism) และการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" ครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างคุณค่า ความประทับใจ มิตรภาพ และความเท่าเทียมให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ทั้งยังส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาติได้อย่างมีคุณค่า ซึ่งเป็นวาระสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ที่จะได้แสดงศักยภาพและความสามารถ ให้สังคมรับรู้และประทับใจ ผ่านการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

     ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งเน้นในการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกด้าน อีกทั้งยังได้มีการนำรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ -เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียกว่า BCG มาใช้ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดมหกรรมกีฬาภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในอนาคต และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด

แชร์บทความ :