event-image100

การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563


สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 14 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 17 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา