event-image104

งานแสดงสินค้า บริการ ต่าง ๆ


สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 18 กันยายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 27 กันยายน 2020 : ไม่ระบุเวลา