event-image13

งานประเพณีลอยกระทง ณ สวนศรีธรรมาโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์


สถานที่ดำเนินการ ณ สวนศรีธรรมาโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 11 พฤศจิกายน 2019 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 11 พฤศจิกายน 2019 : ไม่ระบุเวลา