event-image147

เทศบาลแม่สาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7 "ชาติพันธุ์ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรักษ์ภูมิปัญญา นำพารู้ทันเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น.


สถานที่ดำเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ในมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 6 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 10 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา