event-image16

เชิญชวนนักท่องเที่ยว มาร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม แด่องค์พระธาตุหริภุญชัย ในงานเทศกาล "โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่12 กันยายน จนถึง 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือ ประเพณี ยี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน


สถานที่ดำเนินการ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 12 กันยายน 2020 : 08:21 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2020 : 08:22 น.