event-image192

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่อำเภอเทิง (พชอ.) และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเทิง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน -วิ่งเพื่อสุขภาพ "Thoeng Healthy Run 2020" วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย


สถานที่ดำเนินการ ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 29 มีนาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 29 มีนาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา