event-image23

ข้าสู่บรรยากาศ "ดนตรีกล่อมไพร ด้วยใจรักษ์เลียงผา" ครั้งที่ 5 การอนุรักษ์ ระบบนิเาศเขาหินปูน ของสมาชิกป่าชุมชุนเขาพระพุทธบาทน้อย ที่เนิ่นนานมากว่า 18 ปี ที่แทนคำว่า "ยั่งยืน" และเด่นชัดถึงความสามัคคี หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ผา ที่จะคงอยู่ต่อไปชั่วลูกหลาน เพียงแค่เราเป็นกำลังใจ ไม่ปล่อยให้ชุมชนดูแลอยู่เพียงลำพัง แล้วพบกันนะครับ 16 มกราคม 2564 บัตรเข้างานราคา 500 บาท พบกับศิลปินเพื่อชีวิตแนวหน้า


สถานที่ดำเนินการ ป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย (สนามหญ้าโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย)
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 16 มกราคม 2021 : 16:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 16 มกราคม 2021 : 23:00 น.