event-image26

เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 12 6-10 ธันวาคม 2562


สถานที่ดำเนินการ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 6 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 10 ธันวาคม 2019 : ไม่ระบุเวลา