event-image28

ชมขบวนแห่ขบวนผีตาโขน การแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ การประกวดหน้ากากผีตาโขน การประกวดผีตาโขนน้อย การแสดงของชุมชนต่างๆ การออกร้านของส่วนราชการ เอกชน มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงสินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์โอทอป การแสดงดนตรีจากศิลปิน และฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์


สถานที่ดำเนินการ ถนนพระแก้วอาสาหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย และวัดโพนชัย จังหวัดเลย
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 26 มิถุนายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 28 มิถุนายน 2020 : ไม่ระบุเวลา