event-image339

นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด ครั้งที่ 2 ดังนั้น เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetin


สถานที่ดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2021 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 1 พฤศจิกายน 2021 : ไม่ระบุเวลา