event-image35

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2563


สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 1 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 30 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา