event-image49

งานทำบุญถวายหม้อเงิน หม้อทอง (หม้อนิธิ)เริ่มวันที่15สิงหาคม 2563 สินสุดวันที่15สิงหาคม2563


สถานที่ดำเนินการ วัดวังก์วิเวการม
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 15 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 15 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา