event-image55

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี 2563 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


สถานที่ดำเนินการ ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 27 พฤศจิกายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 6 ธันวาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา