event-image56

สืบสานวัฒนธรรมลอยกระทงลุ่มน้ำหนองปลิง เดือน พฤศจิกายน 2563


สถานที่ดำเนินการ วัดหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2020 : ไม่ระบุเวลา