event-image60

งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา วัดหนองกระทุ่ม ประจำปี 2563 เดือน กรกฏาคม 2563


สถานที่ดำเนินการ วัดหนองกระทุ่ม หมู ่ที่ 2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา