event-image80

โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน


สถานที่ดำเนินการ 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 1 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 30 เมษายน 2020 : ไม่ระบุเวลา