event-image99

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563


สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น 10 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด 19 สิงหาคม 2020 : ไม่ระบุเวลา