วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(ป.กก.) เป็นประธานการประกาศเจตจำนงสุจริตร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกรมพลศึกษา กรมการท่องเที่ยว สภาบันการพลศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

     ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น

     นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศแสดงเจตจำนงว่า ข้าพเจ้า รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม ความโปร่งใส และพร้อมรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วงงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยมีแนวทางกำเนินการ ดังนี้

     1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความประหยัด คุ้มค่า

     2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต

     3. ให้มีมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาค ประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

     4. เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

     5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง