จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านท่องเที่ยวและกีฬา (นางปฐมณ บุศย์ประยูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านท่องเที่ยวและกีฬา (นางปฐมณ บุศย์ประยูร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ตุลาคม 2019

ประกาศราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ