logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


 
นายโชติ  ตราชู 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Permanent Secretary of Ministry Of Tourism and Sports)
 
วันเดือนปีที่เกิด
7 มกราคม 2505 
 
ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการใ้ช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการในรัฐวิสาหกิจ
 • รองประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน 
 •  ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (2554-2562)
 •  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553-2557)
 •  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2552-2553)
 •  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2550-2552)
 •  ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2548-2550)
ประวัติการอบรม
 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 
 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 2)   
 • ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18   
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2   
 • ภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 8 (PDI 8)
 • ผู้สร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลง (Influencer)
 • นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 48
 • นักบริหารทรัพยากรธรณี รุ่นที่ 13
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก      5 ธันวาคม 2533
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย      5 ธันวาคม 2535
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก       5 ธันวาคม 2538
   
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย   5 ธันวาคม 2541
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก    5 ธันวาคม 2545
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย  5 ธันวาคม 2549
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก   5 ธันวาคม 2552
 • มหาวชิรมงกุฏ             5 ธันวาคม 2553
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2556
โทร. 0 2356 0662-4


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th