logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู้ชุมชน เสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 11 ก.พ. 2562

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู้ชุมชน เสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมกับ 22 หน่วยงาน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย 4.0 รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเกิดผลเป็นรูปธรรม

 

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู้ชุมชน เสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล โดยให้แต่ละส่วนราชการจัดทำและส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการแจ้งเตือนภัยต่างๆให้เป็นภาษาที่กระชับและเข้าใจง่ายซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางสร้างการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านกลไกการกระชับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เวทีประชาคม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน การสื่อสารผ่านวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน การสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ Youtube เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวที่ใช้การอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 72,687 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนและชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

 sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th