logo กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version Twitter Facebook
เกี่ยวกับกระทรวง >> โครงสร้างและผู้บริหารกระทรวง >> ชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


 
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(Permanent Secretary of Ministry Of Tourism and Sports)
วันเดือนปีเกิด
 24 มีนาคม 2502

ประวัติการศึกษา
M.A. (Economics), Northwestern University, USA
B.Com. (Econ), University of Auckland, New Zealand
Advanced Management Program, Harvard Business School

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
ประสบการณ์อื่น
 • กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ระธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์
 • กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
 • ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (NECF)
 • กรรมการ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC)
 • กรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
 • ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 
ประวัติการอบรม
 • นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1
 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • สถาบันพัฒนากรรมการ (Institute of Directors)
 • Advanced Management Program, Harvard Business School
 • สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ(PDI-Public Director Institute) รุ่นที่ 6
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 2552
 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) 5 ธันวาคม 2550
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2547
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2544
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2541
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2538
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2536
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธันวาคม 2530
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2528
 
Tel. 0 2356 0664 Fax. 0 2356 0663
e-mail :


sitemap แบบสำรวจความคิดเห็น Guest book e-Newletter poll
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 webmaster@mots.go.th